บิดอะฮฺ (อุตริกรรม) ต่าง ๆ ในการเศาะละวาตต่อท่านนบี ตอนที่ 1


 โดย อ.หมะสุกรี  โอะขะหรี

 

คำนำบท

ศาสนาอิสลามเป็นศาสนาที่สมบูรณ์ในทุกแง่มุมของการดำเนินชีวิตใช่เพียงแต่ทฤษฎีเท่านั้นแต่อิสลามนั้น เป็น ศาสนาที่เน้นหนัก และส่งเสริมให้ทำการปฏิบัติโดยเฉพาะในเรื่องของการปฏิบัติศาสนกิจ และในการปฏิบัติศาสน กิจดังที่กล่าวมานั้น ศาสนาอิสลามก็เอาใจใส่และเข้มงวดเป็นอย่างยิ่ง เพราะการปฏิบัติศาสนกิจเป็นข้อหนึ่งใน หลักการอิสลาม เป็นข้อชี้วัดแก่บุคคลหนึ่งที่แสดงออกมาโดยกายภายนอกหลังจากที่บุคคลนั้น ๆ มีความศรัทธา แล้ว และบุคคลคนหนึ่งนั้นมีความศรัทธามากน้อยสักเพียงใดนั้น ก็ขึ้นอยู่กับการปฏิบัตินั่นเอง

การปฏิบัติศาสนกิจที่อัลฺลอฮฺทรงตอบรับนั้นมีหลักการอยู่สองประการด้วยกันคือ

หนึ่งคือ- การตั้งเจตนาบริสุทธิ์ใจโดยมุ่งหวังในความเมตตาจากอัลฺลอฮฺเท่านั้น

อัลฺลอฮฺ(สุบหานะฮูวะตะอาลา)ทรงตรัสว่า-

وَمَا أُمِرُواْ إِلَا لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُواْ الصَلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَكَوةَ وَذَلِكَ دِينُ القَيِّمَةِ

และพวกเขามิได้ถูกบัญชาให้กระทำอื่นใด นอกจากเป็นผู้ภักดีต่ออัลฺลอฮฺ เป็นผู้มีความบริสุทธิ์ใจ ต่อศาสนาของพระองค์ เป็นผู้ที่อยู่บนแนวทางอันเที่ยงตรง และปฏิบัติละหมาด และจ่ายซะกาตฺ และนั่น แหละคือ ศาสนาอันเที่ยงตรง

สูเราะ อัลบัยฺยินะฮฺ ,98 :  5

จากท่านอุมัร(เราะฎิยัลฺลอฮฺอันฮู)ว่า ท่านนบี (ศ๊อลฺลัลฺลอฮุอะลัยฮิวะสัลฺลัม)) กล่าวว่า-

إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوي

แท้จริงการกระทำทั้งหลายขึ้นอยู่กับการเจตนาเท่านั้น และแน่นอนทุกคนย่อมได้รับตามที่ได้เจตนาไว้

อัลบุคอรีย์,เศาะหีห์ , หมวด อีมาน, บรรพ การงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการตั้งเจตนา,เลขที่ : 1. อิบนุ คุซัยมะฮฺ ,เศาะหีห์ อิบนุคุซัยมะฮฺ ,หมวด วุฎูอฺ บรรพ การอาบน้ำละหมาดและสิ่งที่ส่งเสริมในการอาบน้ำละหมาด, เลขที่ : 143

ท่านอิบนุ ศอลีหฺ อาลี บัสฺสามกล่าวว่า ถ้าหากบุคคลหนึ่งคนใดมีเจตนาที่ดีและปฏิบัติเพื่อหวังในความโปรดปราน จากอัลฺลอฮฺ แน่นอนการงานของเขาจะถูกตอบรับ (อิบนุ ศอลีหฺ อาลีบัสฺสาม, ตัยสิรุลอะลาม ชัรหุลอุมดะตุล อะหฺกาม ,อัลมุอัสฺสะสะฮฺ อัสฺสะอูดียะฮฺ,ไคโร,1960,เล่มที่1,หน้า : 10)

สองคือ- ต้องสอดคล้องกับแบบฉบับของท่านนบี (ศ๊อลฺลัลฺลอฮุอะลัยฮิวะสัลฺลัม) คือ การปฏิบัติตามอย่างเคร่ง ครัดในสิ่งที่ท่านนบี (ศ๊อลฺลัลฺลอฮุอะลัยฮิวะสัลฺลัม) ได้พูด ปฏิบัติ และยอมรับ โดยเฉพาะในเรื่องของการอิบาดะฮฺ เพราะพื้นฐานของการอิบาดะฮนั้นคือสิ่งที่ว่างเปล่า กล่าวคือไม่มีมาตั้งแต่เดิม นอกจากจะ ได้มาจากวะหฺยู (การวิวรณ์) เท่านั้น ฉะนั้นจึงไม่อนุญาตแก่ใครคนหนึ่งคนใดทำการปฏิบัติในสิ่งที่ไม่สอดคล้อง กับแบบฉบับของ ท่านนบี (ศ๊อลฺลัลฺลอฮุอะลัยฮิวะสัลฺลัม)โดยเด็ดขาด

อัลฺลอฮฺ(สุบหานะฮูวะตะอาลา)ทรงตรัสว่า-

وَماَ آتَاكُمُ الرَسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنهُ فَانْتَهُوا

และอันใดที่เราะสูลนำมายังพวกเจ้าก็จงยึดเอาไว้และอันใดที่ท่านได้ห้ามพวกเจ้า พวกเจ้าก็จงละเว้น เสีย

สูเราะอัลฮัชร์, 59: 7

จากท่านหญิงอาอิชะฮฺ(เราะฎิยัลฺลอฮฺอันฮา)ว่า ท่านนบี (ศ๊อลฺลัลฺลอฮุอะลัยฮิวะสัลฺลัม) กล่าวว่า-

من أحدث في أمرنا هذا ماليس منه فهو ردٌّ

ผู้ใดที่อุตริสิ่งใหม่ขึ้นในเรื่องของเรานี้ อันเป็นสิ่งที่ไม่มีมูลฐานจากมัน สิ่งนั้นย่อมไม่เป็นที่ยอมรับ

อัลบุคอรีย์,เศาะหีห์ ,หมวด ศุลหุ,บรรพ อีซาอิศเฏาะละหุอะลาศุลหีเญาะรินฟัศฺศุลหุมัรดูดุน,เลขที่ : 2697 .มุสลิม,    เศาะหีห์ ,หมวด อักฎียฺยะฮฺ ,บรรพ นักฎิลอะหฺกามุลบาฏีละฮฺวะรอดฺดิลมุหละษาติลอุมูร,เลขที่ : 1718.

ความหมายของอัลกุรอานและหะดิษข้างต้นนั้นชี้ให้เราเห็นว่า การปฏิบัติในสิ่งที่สอดคล้องกับแบบฉบับของท่าน นบีนั้นเป็นหนึ่งในสองของหลักการที่จะเป็นสาเหตุทำ ให้การปฏิบัติศาสนกิจของเรานั้นถูกตอบรับ มิฉะนั้นก็จะ ถูกตีกลับอย่างแน่นอน

ดังกล่าวข้างต้นนั้นเป็นสองหลักการที่ขาดอันหนึ่งอันใดเป็นมิได้

ท่านอิบนุ เราะญับ กล่าวว่า บนพื้นฐานจากหลักการทั้งสองข้างต้นรวมกัน การงานของคนคนหนึ่งก็จะสมบูรณ์ (อิบนุเราะญับ, ญามีอุลอุลูมวัลหุกมุ ฟีชัรหุ คอมสีนะหะดีษ มิน ญะวามีอฺอัลกะลุม ,มุอัสฺสะสะฮฺ อัรฺริสาละฮฺ, เบรุต-เลบานอน,2002,หน้า : 72.)

ท่านอัลฟุฎีล บิน อิยาฎ กล่าวในการตีความและให้ความหมายของโองการอัลกุรอานที่ว่า-

ِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاَ

เพื่อทดสอบพวกเจ้าว่า ผู้ใดบ้างในหมู่พวกเจ้าที่มีผลงานดียิ่ง

สูเราะอัลมุลกุ ,67:  2

คำว่า(ผลงานที่ดียิ่งก็คือ - บริสุทธิ์และถูกต้อง กล่าวคือ การปฏิบัติศาสนกิจที่ถือว่าถูกตอบรับนั้น จะต้องกระทำ ด้วยความบริสุทธิ์ใจและถูกต้องตามแบบฉบับของท่านนบีด้วย) (อัลบะเฆาะวีย์,แหล่งเดิม,เล่มที่4,หน้า : 340)

ข้างต้นนั้นคือ สองหลักการที่จะทำให้การปฏิบัติศาสนกิจของบุคคลคนหนึ่งนั้นถูกตอบรับ แต่ในขณะเดียวกันนั้น ก็มีสิ่งที่ตรงกันข้ามกับหลักการสองประการที่กล่าวมาข้างต้นคือ

หนึ่งคือ-การตั้งภาคีต่ออัลฺลอฮฺคือกระทำเพื่อหวังสิ่งตอบแทนจากผู้อื่นนอกอัลลอฮฺ

สองคือ- อุตริกรรมหรือบิดอะฮฺ

ซึ่งสองประการดังที่กล่าวมานั้นจะมาทำลายและบั่นทอนการปฏิบัติศาสนกิจของเรา และเพื่อเป็นข้อเตือนใจแก่ผู้ ที่สนใจว่าสิ่งดังกล่าวนั้น เป็นสิ่งที่อันตรายอย่างยิ่ง


                                                                                                                                                  ถัดไป ตอนที่ 2

 


@ เขียนโดย เว็บมาสเตอร์ warasatussunnah.net  E-mail : warasatussunnah@hotmail.com วันที่ 14 ตุลาคม 55 เวลา 17.00 น.